fbpx

Terms & Conditions

1. Verkoper

KĂ .dis is ingeschreven en gekend in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0822.322.745. Het BTW nummer is BE0822.322.745 (“Verkoper”).

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als onherroepelijke aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht eventuele andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop en op alle artikelen uit het assortiment.

3. Aanbod
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Gezien het specifieke karakter en de aard van de verwerkte materialen en producten  kunnen de geleverde goederen, juwelen en accessoires afwijken van die welke weergegeven worden op de foto.
Specifieke vragen omtrent, bijvoorbeeld, maten, kleur, materiaal, beschikbaarheid, leveringstermijn en -wijze, dienen voorafgaand opgevraagd te worden.
Kà.dis is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kà.dis is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. De uiteindelijk aangerekende prijs dient als de correcte prijs beschouwd te worden.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd of stopgezet worden door KĂ .dis.
Kà.dis is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen en –modaliteiten te wijziging, of  voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gehouden tot een bestelling na schriftelijke bevestiging of na aanvang van de uitvoering. De opgegeven informatie aangaande de prijs, aangeboden producten  en  gedetailleerde bestellingsinformatie worden louter opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5. Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW (behoudens andere vermelding) en alle andere wettelijke taksen verplicht door de klant te dragen. Verzend-, vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden apart aangerekend.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het duidelijk wordt omschreven. De eventueel bijhorende foto is louter informatief en niet bindend, deze kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6. Online aankoop
De klant heeft de mogelijkheid om de aangeboden artikelen online aan te kopen.
De aankoop is definitief op het ogenblik dat de klant een bevestigingsmail ontvangen heeft.
De betaling gebeurd via PAYPAL. Hiertoe wordt de koper automatisch naar de website van Paypal doorgestuurd. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen of beperkingen op deze website, alsook verkeerde of onvolledige betalingen ingevolge het gebruik van deze website.

7. Levering

Er zal getracht worden om de levering van producten binnen de opgegeven of aanvaardbare termijn uit te voeren. 
Foutief opgegeven leveringsadressen zijn louter de verantwoordelijkheid van de Koper en geven aanleiding tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze opgegeven prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld en/of aangerekend.
De eventueel vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van KĂ .dis tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling wordt het recht voorbehouden om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

9. Klachten

Gezien de aard van de producten en accessoires dienen klachten onmiddellijk gemeld te worden. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen bij de levering moet onmiddellijk gemeld worden, op straffe van verval van elk recht.
Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

10. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken, zoals bepaald in artikel 1641 e.v. van het Burgerlijk wetboek, doch enigszins beperkt tot de gevolgschade voor opzettelijke of grove fout. Er zal verder geen vrijwaring kunnen bekomen worden voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, algemeen of bijzonder.
Bij wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen worden de consument rechten toegekend.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. De garantie is niet overdraagbaar. Om de garantie te kunnen uitoefenen, dient de klant het aankoopbewijs voor te leggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Kà.dis. dit via de contactgegevens dewelke terug te vinden zijn op de website www.kadis.be of op te vragen zijn via info@isettegiorni.be. Deze artikelen dienen op kosten van de klant terug gestuurd te worden aan Kà.dis. Elk gebrek dient binnen 2 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is niet van toepassing op defecten of beschadigingen die ontstaan ten gevolge van abnormaal of incorrect gebruik, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.
Defecten die tot uiting komen na 6 maanden vanaf datum van aankoop/levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

11. Verzakingsrecht
- enkel voor consumenten
In het kader van de verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele en onbeschadigde staat en verpakking,met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en aankoopbewijs, op eigen risico en kosten terugsturen naar het adres van de verkoper. Dit na voorafgaand contact met de Verkoper (info@isettegiorni.be). Goederen met een verkoopprijs vanaf 100,00 € dienen teruggestuurd te worden via beveiligde verzendingsdienst.
Dit verzakingsrecht geldt niet voor juwelen en/of accessoires en/of goederen dewelke op uitdrukkelijke vraag van of specifiek voor de Koper ontworpen zijn, op enige wijze een persoonlijk karakter hebben van de Koper, door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden of te snel kunnen bederven of verouderen. Dergelijke goederen worden niet teruggenomen.
Goederen dewelke reeds gebruikt, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn worden evenmin teruggenomen.

12. Overmacht

KĂ .dis is niet aansprakelijk voor vertraging of niet uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Erembodegem, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd onmiddellijk, minstens binnen drie (3) dagen, na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de hoofdsom.
Bij enige wanbetaling of andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, zal de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper onmiddellijk geschorst of beëindigd worden, naar keuze van de Verkoper, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar maken of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking vanwege de Verkoper.

14. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van KĂ .dis, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor interne doeleinden zoals , doch niet limitatief, de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame (direct als indirect). De Verkoper zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering op het adres van de Verkoper. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
Kà.dis maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

15. Bewijs


Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups,…).

16. Aantasting geldigheid – niet verzaking – wijziging
Ongeacht welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig zou verklaard worden, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door KĂ .dis om Ă©Ă©n van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Kà.dis kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

17. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op het gebruik van de website, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en alle andere verhoudingen tussen partijen. Eventuele geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht te Aalst, 2de kanton en de rechtbank van eerste aanleg of koophandel te Dendermonde.

Updating…
  • No products in the cart.